Co se změní v zákoníku práce od 1. 10. 2023?

Novela zákoníku práce vyšla ve sbírce zákonů 19. 9. 2023. Řídit se jí zaměstnavatelé mají už od 1. října 2023. Času na přípravu tak opravdu není mnoho. V tomto přehledovém článku vás provedeme základními změnami, které tato novela přináší.

Mění se informační povinnost zaměstnavatele.

Nově má zaměstnavatel na sdělení informace o obsahu pracovního poměru jen 7 dní. Ty se počítají od vzniku pracovního poměru. Pracovní poměr většinou vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. Povinné informace můžete zahrnout rovnou do pracovní smlouvy, anebo je uvést v samostatném dokumentu.

Přidáváme seznam údajů, o kterých musíte nově zaměstnance informovat:

 • název (jméno, příjmení) a sídlo zaměstnavatele
 • bližší označení druhu a místa výkonu práce
 • výměra dovolené a způsobu určování její délky
 • doba trvání a podmínky zkušební doby (pokud je sjednána)
 • postup při rozvazování pracovního poměru, běh a délka výpovědní doby,
 • odborný rozvoj (pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje)
 • stanovená týdenní pracovní době, způsob jejího rozvržení (včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení) a rozsah práce přesčas,
 • rozsah minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
 • mzda nebo plat, způsob odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termín výplaty mzdy nebo platu, místo a způsob vyplácení mzdy nebo platu,
 • kolektivní smlouvy, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
 • orgán sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Zapomeňte na dohody, jak jste je znali doposud.

Oblíbené DPP a DPČ se nám zásadně mění. Důvodem je směrnice EU, podle které je potřeba učinit podmínky ve všech pracovněprávních vztazích transparentnější a předvídatelnější. A současná podoba dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti takovým podmínkám neodpovídá.

Změn je tak celá řada a budou pro zaměstnavatele znamenat více administrativy i vyšší náklady. Už od 1. října musíte počítat s těmito novinkami:

 • Pro dohodáře bude platit obdobná informační povinnost jako pro zaměstnance v pracovním poměru. Všechny údaje, které máme uvedené výše pro zaměstnance v pracovním poměru, tak nově musíte do 7 dní od zahájení práce sdělit i dohodářům. Jen terminologie se přizpůsobuje dohodám a namísto stanovené týdenní pracovní doby informujete dohodáře o předpokládaném rozsahu týdenní pracovní doby.
 • Dohodářům musíte rozvrhovat pracovní dobu a seznamovat je s ní minimálně 3 dny předem. Pokud se s dohodářem domluvíte, můžete tuto lhůtu zkrátit.
 • Dohodáři mají nárok na poskytnutí volna z důvodu překážek v práci na jejich straně (např. návštěva lékaře). Nemají ale nárok na náhradu odměny za tuto dobu.
 • Dohodářům budete muset připlatit za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v noci, o víkendech a svátcích.
 • Pokud dohodář dostane výpověď a myslí si, že je to z některého z důvodů vyjmenovaného v zákoně, musíte výpověď odůvodnit.
 • Pokud máte uzavřeny dohody s jedním dohodářem po dobu nejméně 180 dní (klidně i více dohod) za posledních 12 měsíců, může dohodář požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Nemusíte mu vyhovět, ale budete mu muset na jeho žádost do 1 měsíce písemně odpovědět.

Aby těch změn u dohod nebylo málo, čeká nás od 1. ledna 2024 ještě jedna: Dohodáři budou mít po splnění určitých podmínek nárok na dovolenou. A to když odpracují nejméně 80 hodin a zároveň vztah založený dohodou trvá déle než 28 dní.

Doručování se posouvá blíže k současné realitě.

Podle pravidel určených zákoníkem práce se nově doručují pouze písemnosti týkající se skončení pracovního poměru nebo dohod a mzdové výměry. Hlavní novinkou je, že při doručování těchto dokumentů již nemusíte dodržovat hierarchii způsobu doručování, ale můžete si sami vybrat, kterým způsobem budete doručovat. Pouze v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se musíte nejprve pokusit zaměstnanci doručit na pracovišti.

Pokud doručujete prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací, pak vždy pamatujte na to, že musíte umět prokázat doručení dané písemnosti.

U všech ostatních pracovněprávních písemností postačí pouze, aby se dostaly do sféry adresáta. Je tak zcela na Vás, jakým způsobem je doručíte.

Přibyla pravidla pro práci na dálku.

Práce na dálku neboli home office dosud fungovala v takovém právním vakuu. Pár pravidel pro ni bylo, ale dost jich chybělo. Tohle novela mění, ale jenom částečně:

 • Dohoda o práci na dálku musí být písemná. Pokud ji zatím se zaměstnanci písemně uzavřenou nemáte, pak máte na nápravu čas do konce října 2023.
 • Dohoda se dá uzavřít i jako nevypověditelná, anebo s možností výpovědi. Pro výpověď pak nepotřebujete ani vy ani zaměstnanec důvody. Výpovědní doba je 15 dní. Dá se zkrátit i prodloužit, ale musí být pro zaměstnavatele a zaměstnance stejná.
 • Pokud o tom stát rozhodne a zároveň je to technicky možné, může zaměstnavatel zaměstnanci práci na dálku nařídit. Typově se bude jednat o situace jako v době covidové pandemie.
 • Pokud si bude zaměstnanec pracovní dobu rozvrhovat sám, pak pro něj platí určitá omezení. Například nebude mít nárok na důležité osobní překážky v práci anebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.
 • Zákon nově upravuje i nárok zaměstnance na náhradu nákladů spojených s prací na dálku. I když se můžete se zaměstnancem domluvit, že mu tento nárok nevznikne. Pokud to ale neuděláte, pak mu náklady budete proplácet buď ve skutečné výši, anebo paušální výši, kterou určí vyhláška MPSV.

Rodiče a pečující osoby jsou více chráněny.

Nově musí rodiče, těhotné ženy a pečující osoby požádat o úpravu pracovní doby písemně. Pokud jim nevyhovíte, jste povinni zamítnutí žádosti písemně odůvodnit. Tyto skupiny zaměstnanců Vás mohou také nyní písemně požádat o tzv. nenárokový home office. Nejste povinni takové žádosti vyhovět, ale opět musíte její zamítnutí odůvodnit.

Nová pravidla platí také pro žadatele o rodičovskou dovolenou. O tu si musí rodiče nově požádat také písemně a alespoň 30 dnů před nástupem na ni.

O některých tématech pro vás chystáme podrobnější články. Stačí sledovat tento blog, anebo se přihlásit k odběru našeho newsletteru.

Ivana Lehkoživová & Nikola Lejsek Tesařová

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.